www.avas.mv

Rank of avas.mv : #29064 Estimated value of avas.mv : $76 164 Page speed of avas.mv : 1813 ms Website IP : 54.251.135.71 Website Server : nginx/1.9.9

avas.mv : Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News - Avas.mv - Beyond Headlines

Search Engine Indexes

Google -
Bing -

Search Engine Backlinks

Google -
Bing -

Security Information

Google Safe Browsing
Siteadvisor
WOT Trustworthiness
WOT Privacy
WOT Child Safety

Alexa Global Rank

Alexa Search Traffic

Keywords Density

Keyword Use Count(times) Use Rate(%)
ވާހަކަ9 times1.35 %
އާއި8 times1.20 %
އެންމެ6 times0.90 %
jobs6 times0.90 %
ރާއްޖެ5 times0.75 %
ކުޅިވަރު5 times0.75 %
އިސްލާހު5 times0.75 %
ފާސްކޮށްފި5 times0.75 %
ރާއްޖޭގެ5 times0.75 %
މިއީ5 times0.75 %
ވިޔަފާރި4 times0.60 %
ކުރަން4 times0.60 %
ވަގުތީ4 times0.60 %
ބްރިޖުންވެސް4 times0.60 %
ޗައިނާ4 times0.60 %
ލޯބި4 times0.60 %
ދައްކާލައިފި4 times0.60 %
ލާއޯސް4 times0.60 %
ގައުމީ4 times0.60 %
ނޫން4 times0.60 %
ފުރުސަތު4 times0.60 %
ޗެމްޕިއަންކަން4 times0.60 %
news3 times0.45 %
ރިޕޯޓް3 times0.45 %
ލައިފްސްޓައިލް3 times0.45 %
ދުނިޔެ3 times0.45 %
ފިނިޕޭޖް3 times0.45 %
ފެޝަން3 times0.45 %
މީހުން3 times0.45 %
ދިވެހި3 times0.45 %
ފޮޓޯ3 times0.45 %
ތަންތަން3 times0.45 %
ވޯޓު3 times0.45 %
ދޭން3 times0.45 %
ބޮލީވުޑްގެ3 times0.45 %
ޖޯޑަކީ3 times0.45 %
ކެޓްރީނާ3 times0.45 %
އަދިތްޔަ3 times0.45 %
ނެތް3 times0.45 %
ލޯބިވާ3 times0.45 %
ނުބުނަނީސް3 times0.45 %
ފްރެންޑް3 times0.45 %
ޒޯން3 times0.45 %
ކޮށްލީ؟3 times0.45 %
ވައިރަހުގެ3 times0.45 %
ނުރައްކާ3 times0.45 %
ބޮޑީ3 times0.45 %
ހެނދުނުގަޑީގައި3 times0.45 %
ޑެސްޓިނޭޝަން3 times0.45 %
މޯލްޑިވްސް3 times0.45 %

Meta Keywords

breaking news
business
education
entertainment
Maldives
Maldives News
Maldives Politics
news
sports
technology
travel

Response Headers

Item Prop
Cache-Controlno-cache
Connectionkeep-alive
Content-Length49039
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
DateWed, 17 Aug 2016 10:48:40 GMT
Servernginx/1.9.9
X-Powered-ByPHP/5.5.9-1ubuntu4.11

Meta Tags

Property Content
article:publisherhttps://www.facebook.com/mvavas
content-languagedv
csrf-tokentla8u7mjd8klgycydhu6ld7chasjdfjovgqp3pml
fb:app_id317647168419993
fb:pages682778605132943
imagehttps://avas.mv/assets/og/avas_og.png
localeen_en
mobile-web-app-capableyes
msapplication-tilecolor#ffffff
msapplication-tileimagehttps://avas.mv/assets/ico.ico/ms-icon-144x144.png
og:descriptionavas.mv - beyond headlines
og:imagehttps://avas.mv/assets/og/avas_og.png
og:site_nameavas.mv
og:titleavas.mv - maldives news, politics, entertainment, business, sports, travel, technology and breaking news
og:urlhttps://avas.mv
site_nameavas.mv
theme-color#18486f
titleavas.mv - maldives news, politics, entertainment, business, sports, travel, technology and breaking news
twitter:cardsummary_large_image
twitter:creator@avasmv
twitter:domainwww.avas.mv
twitter:image:srchttps://avas.mv/assets/og/avas_og.png
twitter:site@avasmv
twitter:widgets:cspon
urlhttps://avas.mv
viewportwidth=device-width, initial-scale=1
x-ua-compatibleie=edge

H Tags

H Tag Values
h1މީހުން
h2"make mtdc a truly maldivian brand"
"އަހަރެން ބޭނުންވާ ބައްޓަމަށް ޗެލްސީ ބަދަލު ކުރެވޭނެ"
"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" ގެ ލީޑްތަރިއަކީ ޓައިގާ
assistant engineer
haveeru hearing cancelled over shareholder no-show
head of communication and resource mobilisation
imports drop by two percent, exports by 30 percent
job opportunities
lecturer - law and shariah
marketing assistant
mtdc sells emboodhoofushi for us$ 23 mln
sales & marketing executive
sto launches devondale, al-noor milk powder
ހައްޖަށްދާ މީހުން އަތުން އިތުރު ފައިސާއެއް ނުނަގާނެ: އެކްރޯ
ރީހެބުގެ ފަރުވާ: މިއީ ތި ހީކުރާ ކަހަލަ ކަމެއް ނޫން!
ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީޑީސީއަށް ދެ ރަށް ދެނީ
ބިދޭސީންގެ އަތުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި
ބޮލީވުޑްގެ އާ ޖޯޑަކީ ކެޓްރީނާ އާއި އަދިތްޔަ!
ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުމީ ކިހާ ކަސްރަތެއް؟
ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އެއް މިނެޓް!
ކުރު ވާހަކަ: ނޯޖަވާން
ކުރު ވާހަކަ: ލޯބީގެ ކުށްހީ
ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ފުޓްބޯޅައިގެ އީދެއް: ފޯރި ކެކިއަރަނީ!
ކައުންސިލަރުން މަދު ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
ކަސްރަތުކުރާނެ ހިތްވަރެއް ނެތް ނަމަ މި ލިޔުން ކިޔާލާ!
އެމްޓީޑީސީގެ އެނބޫދޫފުށި 23 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި
އެލް ޗަޕޯގެ ދަރިފުޅު ރަހީނުކޮށްފި
އިގްތިސާދު ހިންދެމިލަން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ! ކޮންއިރަކުން؟
ވާހަކަ: ކިނބުލެއްގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން 2
ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ބޮޑީ ހެނދުނުގަޑީގައި!
ވަގުތީ ބްރިޖުންވެސް ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ލޯބި ދައްކާލައިފި
މުޒާހަރާ ކުރެވޭ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުން ވާނީ ކިހިނެއް؟
މުޒާހަރާކުރެވޭ ތަންތަން ކަނޑައަޅާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
ފެލިދޫން ގެއްލުނު މީހާ ފެނުމުގެ އުންމީދު ކަނޑާލައިފި
ލޯބިވާ ވާހަކަ ނުބުނަނީސް ފްރެންޑް ޒޯން ކޮށްލީ؟
ގަން އެއާޕޯޓްގެ ސީޕްލޭން ބޭސްގެ މަސައްކަތް ޓީއެމްއޭއަށް
ގައުމީ އިނާމަށް 77 ފަރާތް، ހާއްސަ އިނާމަށް 58 ފަރާތެއް
ސުނައިޕަރު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ މީހަކު ޖަލު ބަންދަށް
ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން ނެރުން
ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް ގައިޑް ޒަމާނީ ކޮށްލައިފި
h4ފޮޓޯ

CSS Files

Files
1//cdn.jsdelivr.net/jquery.slick/1.5.8/slick.css
2/assets/ico.ico/android-icon-192x192.png
3/assets/ico.ico/apple-icon-114x114.png
4/assets/ico.ico/apple-icon-120x120.png
5/assets/ico.ico/apple-icon-144x144.png
6/assets/ico.ico/apple-icon-152x152.png
7/assets/ico.ico/apple-icon-180x180.png
8/assets/ico.ico/apple-icon-57x57.png
9/assets/ico.ico/apple-icon-60x60.png
10/assets/ico.ico/apple-icon-72x72.png
11/assets/ico.ico/apple-icon-76x76.png
12/assets/ico.ico/favicon-16x16.png
13/assets/ico.ico/favicon-32x32.png
14/assets/ico.ico/favicon-96x96.png
15/assets/og/avas_og.png
16/build/assets/css/kuri-65dd2dd1a3.css
17/manifest.json

JS Files

Files
1/assets/js/atk-1.4.js
2/assets/js/jquery.min.js
3/assets/js/slick.js
4/assets/js/sticky.js
5/assets/js/timeago.js
6/build/assets/js/avas-kuri-809ee3c206.js
7https://cdn.onesignal.com/sdks/onesignalsdk.js
Scroll Top